Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μαθητές που εργάζονται ( ανήλικοι – ενήλικες ), καταθέτοντας πιστοποιημένα έγγραφα που τεκμηριώνουν την εργασιακή τους κατάσταση.

Εγγράφονται ακόμα άνεργοι μαθητές ( ενήλικες ), κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

Διάρκεια φοίτησης

Η φοίτηση στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια διαρκεί τέσσερα (4) σχολικά έτη, με αντίστοιχες τάξεις, Α Εσπερινού, Β Εσπερινού, Γ Εσπερινού και Δ Εσπερινού.

Έτσι, δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού, έχουν οι μαθητές που προήχθησαν από την Α΄ Τάξη ημερήσιου Λυκείου, ενώ στη Δ΄ Τάξη όσοι προήχθησαν από τη Β΄ Τάξη ημερήσιου Λυκείου.

Πτυχιούχοι των ΤΕΣ, Α-κύκλου ΤΕΕ, Β-κύκλου ΤΕΕ και Σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ εγγράφονται στην Γ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου. Μαθητές των ΤΕΛ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει των Α τάξη καθώς και οι μαθητές της Β και Γ τάξης ΤΕΛ εγγράφονται επίσης στην Γ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 104/79 (ΦΕΚ 23 τ. Α΄), μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά, επιτρέπονται κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται αποδεδειγμένα προς βιοπορισμό.

Ως εκ τούτου, oι Διευθυντές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων (Δημοσίων ή Ιδιωτικών) στα οποία ζητείται η μετεγγραφή οφείλουν να ζητούν, εκτός από τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρ. 8 του ίδιου Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. ΣΤ5/71/01-12-1986 Υ.Α. (ΦΕΚ 834 τ. Β΄) δικαιολογητικά, αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να σχηματίσουν την πεποίθηση ότι πράγματι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τις διατάξεις του άρ. 15 του Π.Δ. 104/79 λόγος μετεγγραφής.

Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους κηδεμόνες των μαθητών κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους φοίτησης.

Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής από Δημόσιο Ημερήσιο Λύκειο σε Δημόσιο Εσπερινό, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 104/79 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ιδίου Π.Δ. Στις περιπτώσεις μετεγγραφής από Ιδιωτικό Ημερήσιο Λύκειο σε Δημόσιο Εσπερινό, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 104/79 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ιδίου Π.Δ. Στις περιπτώσεις μετεγγραφής από Ιδιωτικό Ημερήσιο Λύκειο σε Ιδιωτικό Εσπερινό και από Δημόσιο Ημερήσιο Λύκειο σε Εσπερινό Ιδιωτικό, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 15 του Π.Δ. 104/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 τ. Α΄) σε συνδυασμό  με το άρθρο 17 του 104/1979 Π.Δ. (δηλαδή εκτός από την θεώρηση του πρωτότυπου Ατομικού Δελτίου των μαθητών είναι ανάγκη να υπάρχει έγκριση του αρμόδιου Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.134059/Γ2/25-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δύνανται να εγγράφονται στα Εσπερινά Λύκεια της χώρας, άνεργοι μαθητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

Πανελλαδικές Εξετάσεις

 Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχουν όσοι μαθητές συμπλήρωσαν δύο (2) έτη φοίτησης στο Σχολείο μας.

Συγκεκριμένα:

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

1) να εξεταστούν Πανελλαδικά με ξεχωριστά θέματα και σε ύλη από την ύλη των ημερήσιων Λυκείων.

2) να εξεταστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα μαθήματα, με θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες καθηγητές, χωρίς προσαρμογή της προφορικής βαθμολογίας, για την ανάκτηση απολυτηρίου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή οι μαθητές δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής για τις σχολές των ΑΕΙ – ΤΕΙ τη χρονιά της αποφοίτησης, δικαίωμα όμως αποκτούν από το αμέσως επόμενο σχολικό έτος, εφ” όσον βέβαια έχουν συμπληρώσει δυο έτη φοίτησης στο Εσπερινό Λύκειο.

Σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.Φ.251/124197/Β6/11-10-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Εισαγωγή των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», δεν υπάρχει αναγκαιότητα της πλήρους φοίτησης στις δύο τελευταίες τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου – ΕΠΑΛ Ομάδα Β’ για τους υποψηφίους που υπάγονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) για τους υποψηφίους που εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου:

α) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων,

β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%, ή

2) για τους υποψηφίους που εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

α) μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας, είτε

β) λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

 Οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων εισάγονται σε ποσοστό 1% σε όλες τις σχολές των ΑΕΙ – ΤΕΙ, εκτός των στρατιωτικών σχολών, εφ’ όσον έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του σχολείου.