ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 28 Ιουνίου – 7 Ιουλίου

28-06-2023

.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΓΕ.Λ.

Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

.

.

e-eggrafes: Πώς να κάνετε την ηλεκτρονική εγγραφή – ανανέωση εγγραφής – μετεγγραφή.

.

 

Το Εσπερινό ΓΕΛ Αιγάλεω σας παρουσιάζει παρακάτω ένα οδηγό για να υποβάλλεται αίτηση  εγγραφής – ανανέωση εγγραφής – μετεγγραφής.

.

Εάν δεν μπορείτε μόνοι σας να υποβάλετε την αίτηση εγγραφής ή ανανέωση εγγραφής μπορείτε να έρχεστε στο σχολείο μας από τις 19:30-22:00 για να σας βοηθήσουμε να την υποβάλετε.

.

.

.

Οδηγός για τις ηλεκτρονικές εγγραφές – ανανεώσεις εγγραφών – μετεγγραφές

Οι γονείς μαθητών, είτε οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι, που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023 – 2024, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει  ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

 

Είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας που επιθυμεί να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για  τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

Η αναζήτηση του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται με βάση τα ονομαστικά στοιχεία του κηδεμόνα, την ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, τον Αριθμό Μητρώου μαθητή, το σχολείο τελευταίας φοίτησης και το έτος τελευταίας φοίτησης.

Μετά την ταυτοποίηση του/της μαθητή/τριας και του κηδεμόνα, ο/η αιτών/ούσα δηλώνει και αποδέχεται θέματα φοίτησης, τρόπου ενημέρωσης της επίδοσης κ.ο.κ., όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005) και ιδίως στο άρθρο 9 αυτής. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο χρήστης έχει δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής της καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής, ήτοι μέχρι τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα. Τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται στην αρίθμ. 64547/ΓΔ4/3-6-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο πεδίο «Κηδεμόνας e-εγγραφές» οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων μπορούν να κάνουν προσθήκες ή/και διορθώσεις (π.χ. λατινικοί χαρακτήρες) προκειμένου να υποβληθούν με επιτυχία οι ηλεκτρονικές αιτήσεις χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα πεδία στο ΠΣ myschool.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση διαθέτοντας έναν/μία εκπαιδευτικό και έναν Η/Υ στο σχολείο τους για την καταχώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων με τη σχολική μονάδα.

Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα. Οι αιτούντες/σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e- εγγραφές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., στις οποίες δύνανται να εγγραφούν

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e- εγγραφές, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
 • Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας

Για τα ΓΕ.Λ.: · Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. · Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος · Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου) · Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).
 • Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός/μίας μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές,ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας.Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Αριθμός Μητρώου διαφοροποιείται, όταν ο/η μαθητής/τρια αλλάζει σχολική μονάδα (π.χ. οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-22 στη Β΄ Λυκείου έχουν διαφορετικό ΑΜ από αυτόν που είχαν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση που είχαν υποβάλει πέρυσι).
 • Η ημερομηνία γέννησής του/της πρέπει να είναι ορθά καταχωρισμένη στο ΠΣ myschool. Επειδή στο παρελθόν παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αντιστροφών σε ημέρα-μήνα γέννησης στο ΠΣ myschool, χρήσιμο θα ήταν οι Διευθυντές/ντριες να ελέγξουν προσεκτικά τις ημερομηνίες γέννησης των μαθητών/τριών.
 • Τα στοιχεία των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες φοίτησαν πριν από το σχολικό έτος 2013 – 2014, δεν περιλαμβάνονται στο ΠΣ myschool. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται να καταχωρίσουν οι ίδιοι/ες τα παρακάτω στοιχεία: o Τάξη τελευταίας φοίτησης o Αποτέλεσμα φοίτησης o Φύλο μαθητή/τριας o Όνομα μαθητή/τριας o Επώνυμο μαθητή/τριας o Όνομα πατέρα o Όνομα μητέρας o Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/τριας
 • Οσοι/όσες μαθητές/τριες εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ. 151 του ν. 4610/2019 (Α’70) και έχουν εξετασθεί με επιτυχία στα μαθήματα Τομέα βάσει της με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (Β’1675) Υ.Α., καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης Επιτυχίας στην εφαρμογή e-εγγραφές προκειμένου να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να μετεγγραφούν στη Γ΄ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ..
 • Οι μαθητές/τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης στην εφαρμογή e-εγγραφές, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους. Σε περίπτωση που οι περιοχές των σχολείων δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μιας μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια έχει υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση δηλώνοντας την πρόθεσή του/της για μετεγγραφή σε άλλη σχολική μονάδα (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.), θεωρείται ότι έχει πραγματοποιήσει την ανανέωση εγγραφής του/της στη σχολική μονάδα προέλευσης.
 • Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ., οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται εκ νέου προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά).
 • Οι αιτούντες/σες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της Ηλεκτρονικής Αίτησής τους ή διαγραφής και υποβολής νέας όσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές δέχεται Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την τοποθέτηση/κατανομή σε σχολική μονάδα. Μετά την κατανομή, δυνατότητα διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. μη έγκυρη αίτηση, αλλαγή τομέα – ειδικότητας ΕΠΑΛ, μη έγκριση ολιγομελούς κ.λπ.) με Υπεύθυνη Δήλωση: α) για τα ΓΕΛ προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙ.Θ. (egelhelp@minedu.gov.gr) και β) για τα ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. προς τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου που έχει κατανεμηθεί προκειμένου να του/της ενεργοποιήσει τη δυνατότητα διαγραφής. Με την παραπάνω ενεργοποίηση, ο/η μαθητής/τρια/κηδεμόνας μπορεί να διαγράψει ο/η ίδιος/α την Ηλεκτρονική Αίτηση. Μετά τη διαγραφή της Ηλεκτρονικής Αίτησής του/της, ο μαθητής/τρια /κηδεμόνας, πρέπει να υποβάλει εκ νέου Ηλεκτρονική Αίτηση στην αμέσως επόμενη περίοδο εγγραφών. (Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης και στις Συχνές Ερωτήσεις).

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Ακολουθεί κατανομή ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και την τάξη ως εξής:

Γενικά Λύκεια

 1. Για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ τάξης Γενικών Λυκείων και εκείνους/ες που προέρχονται από διαφορετικό τύπο λυκείου (ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) ή κατηγορία σχολείου (Ημερήσιο, Εσπερινό) ή προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωροταξική κατανομή με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής.
 2. Για τους/τις μαθητές/τριες της Β’ και της Γ’ τάξης Γενικών Λυκείων ακολουθείται από την εφαρμογή αλγόριθμος κατανομής/αυτόματης ανανέωσης εγγραφής στο σχολείο τελευταίας φοίτησης.
 3. Για τους/τις μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ τάξης Γενικών Λυκείων που προέρχονται από διαφορετικό τύπο λυκείου (ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) ή κατηγορία σχολείου (Ημερήσιο, Εσπερινό) ή έχει υπάρξει τροποποίηση διεύθυνσης κατοικίας, λόγω μετοίκησης, μόνο σε περιοχή που ανήκει σε διαφορετική ΔΔΕ από αυτή που ανήκει το τρέχον σχολείο φοίτησης ή προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωροταξική κατανομή με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής.

Ενημέρωση από το myschool με τα αποτελέσματα φοίτησης και προαγωγής/απόλυσης

Για την ολοκλήρωση της κατανομής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής πραγματοποιείται ενημέρωση των αποτελεσμάτων φοίτησης και προαγωγής/απόλυσης των ταυτοποιημένων μαθητών/τριών από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Υπεύθυνη Δήλωση- Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών

 1. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατανομής παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως
 2. Η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του/της κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/α, εάν είναι ενήλικος/η, στην οποία δηλώνονται τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005), όπως ισχύει, ενσωματώνεται στην εφαρμογή «e-εγγραφές» και δεν επανυποβάλλεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για το οποίο υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά

Από την εφαρμογή «e-εγγραφές» για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής, θα παρέχεται η νέα λειτουργικότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ως εξής:

Για τα ΓΕ.Λ.

 1. Για τους/τις μαθητές/τριες σχολείων του εξωτερικού όλων των τάξεων: Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξης από την οικεία Δ.Δ.Ε.
 2. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες εσπερινών σχολείων όλων των τάξεων: δύο δικαιολογητικά ανά περίπτωση όπως αυτά περιγράφονται στις περ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 35 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως ισχύει.
 3. Για τους/τις μαθητές/τριες που επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ Λυκείου: υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον δεν έχει λάβει Απολυτήριο κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 4. Για τους/τις μαθητές/τριες παρελθόντων ετών (που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους), για εγγραφή σε όλες τις τάξεις: Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου, Πιστοποιητικό Σπουδών κλπ).

Στοιχεία Επικοινωνίας για βοήθεια

ΓΕΛ:

 • 210 344 3911
 • egel@minedu.gov.gr

 

ΓΕΛΠοιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής σε τάξεις Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2023-2024

Στην Α‘ τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λεγγράφονται:

– οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, – όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ.

Στη Β‘ τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λεγγράφονται :

– οι προαγόμενοι/ες από την Α’ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., – όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ ημερησίου ΓΕ.Λ

Στη Γ‘ τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λεγγράφονται:

– οι προαγόμενοι/ες από τη Β’ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., – όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ ημερησίου ΓΕ.Λ.

Στην Α‘ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λεγγράφονται:

– οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, – όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.

Στη Β‘ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λεγγράφονται:

– οι προαγόμενοι/ες από την Α’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ., – όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ εσπερινού ΓΕ.Λ., – όσοι/ες έχουν απορριφθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. τετραετούς φοίτησης (έως το σχολικό έτος 2018-19).

Στη Γ‘ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λεγγράφονται:

– οι προαγόμενοι/ες από τη Β’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. (τριετούς φοίτησης), – όσοι/ες έχουν απορριφθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. (τριετούς φοίτησης), – όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Δ’ εσπερινού ΓΕ.Λ. (έως το σχολικό έτος 2019- 2020)

Δικαίωμα μετεγγραφής σε τάξεις Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2023-2024

Στην Α‘ τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ.:

– όσοι/όσες μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερησίου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, – όσοι/όσες μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Στη Β‘ τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ. :

– όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη άλλου ημερησίου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, – όσοι/όσες δεν έχουν προαχθεί και μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης (έως το σχολικό έτος 2018-19). – όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου, – όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Στη Γ‘ τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ.:

– όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερησίου ή εσπερινού ΓΕ.Λ., – όσοι/όσες δεν έχουν απολυθεί και μετεγγράφονται από τη Δ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. (έως το σχολικό έτος 2019-2020).

Στην Α‘ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ.:

– όσοι/όσες μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερησίου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, – όσοι/όσες μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Στη Β‘ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ.:

– όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου, – όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη ημερησίου Γενικού Λυκείου, – όσοι/όσες δεν έχουν προαχθεί και μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης (έως το σχολικό έτος 2018-19). – όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου, – όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Στη Γ‘ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. :

– όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου (τριετούς φοίτησης), – όσοι/όσες μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη ημερησίου Γενικού Λυκείου, – όσοι/όσες δεν έχουν απολυθεί και μετεγγράφονται από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού ΓΕ.Λ. (έως το σχολικό έτος 2019-2020).

Δικαιολογητικά Εγγραφής στα ΓΕ.Λ.

Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος,
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται: α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η. β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία. γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο/σχολή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή αντίστοιχων σχολείων/σχολών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.
 3. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11 της με αρ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΥΑ. Για τους/τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.