ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο μπορούν να εγγραφούν ενήλικες (χωρίς κανένα δικαιολογητικό εργασίας) και ανήλικοι  (καταθέτοντας πιστοποιημένα έγγραφα που τεκμηριώνουν την εργασιακή τους κατάσταση) .

Διάρκεια φοίτησης

Η φοίτηση στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια διαρκεί τρία (3) σχολικά έτη, με αντίστοιχες τάξεις, Α Εσπερινού, Β Εσπερινού και Γ Εσπερινού ( με πλήρη αντιστοιχία στις τάξεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου).

Μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια Γενικά Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά, επιτρέπονται μέχρι το τέλος του Α’ τετραμήνου (δηλαδή μέχρι 19 Ιανουαρίου ) κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα (αν πρόκειται για ανήλικο μαθητή και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται) ή του ιδίου (αν πρόκειται για ενήλικο μαθητή).

Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους φοίτησης.

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις και να εισαχθούν σε ΑΕΙ (εκτός των στρατιωτικών σχολών) με ξεχωριστή ποσόστωση 1% των θέσεων όλων των σχολών και με διαφορετικές βάσεις από τα Ημερήσια Λύκεια.

 Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχουν όσοι μαθητές συμπλήρωσαν τρία (3) έτη φοίτησης στο Σχολείο μας ή όσοι μαθητές φοίτησαν σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο παίρνοντας μετεγγραφή στην προβλεπόμενη προθεσμία της Α’ λυκείου.

Δεν υπάρχει αναγκαιότητα της πλήρους φοίτησης στις τρείς τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για τους υποψηφίους που υπάγονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) για τους υποψηφίους που εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου:

α) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων,

β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%, ή

2) για τους υποψηφίους που εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

α) μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας, είτε

β) λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.